අවශ්‍ය දෑ සොයා ගන්න

Automated the OT system of IHRA, University of Colombo

පටන්ගන්න

Open →

(download කිරීම අනවශ්යි)

අවශ්‍ය දෑ සොයා ගන්න

පළමු පියවර

ඔබට සොයා ගැනීමට අවශ්ය අත්යවශ්ය දේ තෝරන්න

දෙවෙනි පියවර

එම අත්‍යාවශ්‍ය සහිත ආසන්නතම ස්ථාන පෙන්වනු ඇත. කොළ යන්නෙන් සෙනග අඩු බවත් රතු යනු පෝලිම් බවත්ය

තුන්වැනි පියවර

වැඩි විස්තර බැලීමට ස්ථානයක් මත ක්ලික් කරන්න. ශ්‍රේණිගත කිරීම වෙනස් කිරීමට ශ්‍රේණිගත කිරීම මත ක්ලික් කරන්න

හතරවැනි පියවර

ඔබ ස්ථානයක සිටින විට ශ්‍රේණිගත කිරීමක් තැබීමට අමතක කරන්න එපා. තවත් කෙනෙක්ට උදව් කරන්න!

අප හට සහය වන්න

ස්ථානයක් යෝජනා කරන්න

ඔබේ දත්ත අපෙ භාවිතය ට පමනක් යොදා ගැනේ.
ස්ථානය පිළිබඳ විස්තරය, GPS ඛණ්ඩාංක, හෝ ලිපිනය
Please tick the 'I'm not a robot' checkbox

හදිස්සි ද?

විද්‍යුත් තැපැල

at scout@where.lk

සමාජ මාධ්‍ය

on our Facebook page or on our IG profile